Profa. Ana Belén Fernández Souto

 

 

 

Tutorías
Programación y
técnicas de RR.PP.
Introducción a la Tº
y Ptca. de las RR.PP.
Masters
Doctorado
Bibliografía

 

 

 

DOCENCIA

 

TUTORÍAS

Curso 2006/2007: Segundo cuatrimestre

Lunes y jueves, de 10:30 h a 13:30 horas

DESPACHO 301


PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS DE RRPP

PROGRAMA DOCENTE Curso 2007/2008

Datos administrativos da Universidade:

 
CODIGO DE MATERIA: 204013303.
TITULACIÓN: Publicidade e Relacións Públicas.
CURSO: 3º
TIPO: troncal.
ALUMNOS MATRICULADOS (TOTAIS): 98
ALUMNOS NOVOS: 96
CRÉDITOS DE AULA: 3
CRÉDITOS DE LABORATORIO: 0
CRÉDITOS PRÁCTICOS: 3
NÚMERO GRUPOS AULA:2
NÚMERO GRUPO LABORATORIOS: 0
NÚMERO GRUPOS PRÁCTICAS: 2
CARÁCTER: cuatrimestral.
DEPARTAMENTO: Dereito Público Especial e Comunicación Audiovisual e Publicidade.
ÁREA DE COÑECEMENTO: Comunicación Audiovisual e Publicidade.Profesorado da materia. Datos do departamento:
 
PROFESOR: Ana Belén Fernández Souto
CÓDIGO: 1566
LUGAR E HORARIO DE TITORÍAS (primeiro cuadrimestre):
Martes, Mércores e xoves de 10.30 h a 12.00 h.
Despacho 301.

Horarios: datos do centro:

HORARIOS DE CLASE:
Teorías:
Martes de 12.00 h a 14.00 horas
Mércores de 13.00 h a 14.00 horas
Xoves de 13.00 h a 14.00 horas
Prácticas:
Mércores de 11.00 h a 13.00 horas (grupo 2)
Xoves de 11.00 h a 13.00 horas (grupo 1)

Temario

 PREVIO: Como coñecementos previos para o seguimento desta materia destacamos a asignatura;Introducción á teoría e práctica das Relacións Públicas;.
OBXECTIVOS: Proporcionarlle ó alumno de relacións públicas as técnicas máis usuais no desenvolvemento das súas tarefas laborais. Igualmente preténdese familiarizalo co proceso de programación de Relacións Públicas que lle servirá de base para levar a cabo toda actividade de comunicación.

TEMARIO DAS AULAS
-Número de leccións: 9.
-Contido: Introducción á materia, o proceso de programación, a comunicación de crise, os departamentos de RRPP, protocolo, Relacións Públicas Internacionais, relacións cos medios de comunicación, soportes de RRPP, Public affairs.

-Descripción:

Tema 1:
As RR.PP no mundo actual.
1.Introducción.
Analoxías e diferencias entre a publicidade e a propaganda.
RRPP e Publicidade. Vínculos existentes.
Concomitancias entre as RRPP e o xornalismo/información.
RRRP vs. Marketing.
Converxencias e diverxencias entre as R.R.P.P., propaganda e comunicación política.
Publicidade, propaganda, marketing e R.R.P.P. como elementos comunicativos diferenciados pero complementarios.
2. O valor da imaxe nas R.R.P.P.
3. Marcos de actuación.
Tema 2: o proceso de programación en RRPP.
1. Introducción.
2. Públicos.
3. A programación de R.R.P.P.
4.Investigación.
5. Planificación e Execución.
6. Evaluación.
Tema 3: A comunicación de crise.
1.Definición e fundamentación.
2. Establecemento de estratexias e presupostos.
3. Elección de comités responsables.
4. Crise e medios de comunicación.
5. A comunicación interna durante o proceso de crise.
6. O rumor.
7. O final da crise.
8. Caso práctico: Exxon Valdez.
Tema 4: Departamentos de comunicación e imaxe.
1. Problemática de nomenclaturas.
2. A dirección de comunicación.
3. O gabinete de prensa.
4. O servicio de protocolo.
5. O plan de comunicación.
Tema 5: O protocolo nos nosos días.
1. Do concepto.
2. Protagonistas do protocolo.
3. Orden de precedencias.
4. Presidencias.
5.Tratamentos.
6. O departamento de protocolo.
7. Protocolo e negociación.
8. Actos de carácter especial.
9. Protocolo social: aspectos a ter en conta.
Tema 6: RRPP Internacionais.
1.Relacións con personal extranxeiro.
2. Modelos de negociación internacional.
3. Particularidades de outros países.
Tema 7: Relacións cos medios de comunicación.
1.Cómo se traballa nos medios.
2.Comunicados de prensa.
3.Dossieres.
4.Roldas de prensa.
5.Visita de prensa.
6.Viaxe de prensa.
7.Nota aclaratoria ou réplica legal.
8.Publirreportaxe.
9.Entrevista.
10.Comunicación telefónica.
Tema 8: Soportes de comunicación
1.Introducción.
2.Comunicación interna.
3.Comunicación externa.
4.Soportes de comunicación.
Internet e outras tecnoloxías.
Técnicas orais.
Técnicas escritas.
Técnicas audiovisuais.Técnicas mixtas.
Tema 9: Public affais ou eventos públicos.
1.Os congresos.
2.Inauguracións.
3.Colocación da primeira pedra.
4.Presentacións.
5.Firma de convenios.
6.Exposicións.


TEMARIO DE PRÁCTICAS
Número de leccións: 4
Contido: Elaboración de propostas prácticas para empresas e institucións de distintos niveis.
Descripción:

- Investigación sobre aspectos básicos de RR.PP.
- Traballo con propostas de actividades protocolarias.
- Execución de un plan de crise completo.
- Planificación e execución de relacións cos medios de comunicación: redacción de notas de prensa, réplicas legais e organización e posta en práctica dunha rolda de prensa ou conferencia de prensa.

Bibliografía

Básicas:
- NOGUERO, A., Programación y técnicas de las Relaciones Públicas, Barcelona, PPU, 1988
-XIFRA, J., Teoría y estructura de las relaciones públicas, Barcelona, McGraw-Hill, 2003.
-WILCOX, PHILIPS, WARREN & CAMERON, Relaciones públicas. Estrategias y tácticas, Marid, Ed. Addison Wesley, 2000.

Complementarias:
TEMA 1
BARQUERO, M., El libro de oro de las Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000, 1996.
BLACK, S., El ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000, 1996.
RIES, A & L., La caída de la publicidad y el auge de las Relaciones Públicas,Edit. Empresa Activa, 2000.
TEMA 2
ELÍAS, J., Modelos sobre RRPP. Antes del megamarketing, Barcelona. Vicens Vives, 1990
ETTINGER, KE., Investigación y RRPP, México, Herrero Hermanos Sucs, 1961
TEMA 3
FITA TRIAS, J, Comunicación en programas de crisis, Barcelona, Gestión 2000, 1999
GONZÁLEZ HERRERO, Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa, Barcelona, Bosch, 1998
TEMA 4
AAVV, Información política y gabinetes de comunicación, Pontevedra, Diputación de Pontevedra, 1998
ARCEO VACAS, JL, Perfil de los profesionales de la comunicación persuasiva en España, Madrid, ICIE, 2003
BENAVIDES DELGADO, J., El director de Comunicación, Madrid, Edipo, 1993
RAMIREZ, T., Gabinetes de comunicación, Barcelona, Bosch, 1995
TEMA 5
AAVV, Relaciones públicas y protocolo, Pontevedra, Diputación de Pontevedra, 1998
MARTINEZ CARRETER, J, El protocolo en España, ayer y hoy, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003
OTERO ALVARADO, MT., Relaciones Públicas y protocolo. Cinco años de reflexiones (1996-2001), Sevilla, Laurea, 2001
PUMAR VÁZQUEZ, J., Ceremonial y protocolo, Vigo, Ir INdo, 1995
RUEDA CUENCA F & SANJUAN MONFORTE, JC., El protocolo en la sociedad y en la empresa. Madrid. Unión Fenosa, 1996.
TEMA 6
AMARAL, I., Imagen e internacionalizaçao
TEMA 7
BOIRY, PA., Las RRPP o la estrategia de la confianza, Barcelona, Gestión 2000, 1998
HERNÁNDEZ LÁZARO, FJ. Cómo entenderse con los medios de comunicación, Madrid, Ciencias de la Dirección, 1995.
TEMA 8
AAVV, El libro práctico de la comunicación y las RRPP, Barcelona, ADECEC, 1996
AAVV, 40 éxitos en comunicación, Madrid, Prentice Hall, 2003
COSTA, J. La identidad corporativa, Barcelona, Ciac, 1990
FERRER, J. La comunicaicón interna y externa en la empresa, Barcelona, edit. privada del autor, 2000
MIDDLEBERG, D., RRPP en un mundo interconectado. Estrategias de comunicación para triunfar en el espacio digital. Bilbao, Deusto, 2001
ONGALLO, C., Manual de comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Madrid, Dykinson, 2000
WINTER, D.F., Sppinning in the web, California, Longman, 2000
TEMA 9
LUCAS MARÍN, A. La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona, Bosch, 1007
MARÍN CALAHORRO, F., Protocolo y comunicación. Los medios en los actos públicos, Barcelona, Bayer Hermanos, 2000

Método Docente
Lección maxistral, complementada con presentacións informatizadas e exemplificacións técnicas reais.

Sistema de avaliación
A parte práctica e teórica puntuarase de forma equitativa.
Haberá un exame teórico que abarcará a materia abordada nas clases de aula e unha serie de traballos de curso que se planificarán e executarán nas clases prácticas.
Puntuarase negativamente a redacción con faltas de ortografía (un exame con máis de tres faltas de ortografía non será correxido)
Terase especialmente en conta a presentación (oral e escrita), orixinalidade e o enfoque comunicativo de cada proposta.
Os traballos prácticos (en grupos de tres persoas) terán a seguinte puntuación (sobre 5):

 • Investigación sobre aspectos básicos de RR.PP.(0'5 puntos)
 • Traballo con propostas de actividades protocolarias (1'5 punto)
 • Execución de un plan de crise completo (2 puntos)
 • Planificación e execución de relacións cos medios de comunicación: redacción de notas de prens e, réplicas legais. (1 punto)

 

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS RR.PP.

PROGRAMA DOCENTE Curso 2004/2005 (Parte práctica)

 Datos administrativos da Universidade:
CODIGO DE MATERIA: 204011202
TITULACIÓN: Publicidade e Relacións Públicas
CURSO: 2º
TIPO: troncal
ALUMNOS MATRICULADOS (TOTAIS): 110
ALUMNOS NOVOS: 99
CRÉDITOS DE AULA: 4'5
CRÉDITOS DE LABORATORIO: 0
CRÉDITOS PRÁCTICOS: 1'5
NÚMERO GRUPOS AULA: 1
NÚMERO GRUPO LABORATORIOS: 0
NÚMERO GRUPOS PRÁCTICAS: 2
CARÁCTER: cuatrimestral
DEPARTAMENTO: Dereito Público Especial, Comunicación Audiovisual e Publicidade
ÁREA DE COÑECEMENTO: Comunicación Audiovisual e Publicidade

Profesorado da materia. Datos do departamento:
PROFESOR: Ana Belén Fernández Souto
CÓDIGO: 1566
LUGAR E HORARIO DE TITORÍAS:
Martes, de 11.00 h a 12.00 horas.
Mércores, de 10.00 h a 11.00 horas.
Xoves, de 10.00 h a 11.00 horas.
Venres, de 11.00 h a 14.00 horas.
Despacho 301. 

Horarios: datos do centro:
HORARIOS DE CLASE:
Prácticas: Martes e venres de 10.00 a 11.00 horas.
EXAMES:
Febreiro: 8.II.2005: 12.00 horas.
Setembro: 7.IX.2005: 12.00 horas.
Decembro: 17.XII.2004: 14.00 horas.

Temario
PREVIO:
Introducción á publicidade (1º CURSO)
Redacción e locución nos medios audiovisuais (optativa)

OBXECTIVOS:

Formar ó alumno na comunicación non verbal e introducilo no proceso de programación de relacións públicas.


TEMARIO DE PRÁCTICAS:
Número de leccións: 5
Contido: comunicación non verbal, comunicación verbal, comunicación cultural, programación de RR.PP.
Descripción:
Necesidade de protocolo e imaxe

  1. Don de xentesPrimeiras impresiónsA sonrisaAs entradasO saúdo
  2. O vestuario
 1. A linguaxe verbalLinguaxe non verbal
  1. A kinesia
    • O rostro
    • A expresión ocular
    • A expresión xestual: mans, brazos, cabeza
    • A postura
  1. A proxémica
    • Contacto e proximidade físicaOrientación
    • Disposicións espaciais
    A cronémica

4. Cuestións culturais
5.O proceso de programación de RR.PP

Bibliografía
Básicas:

   • DAVIS, F, La comunicación no verbal. Edit. Alianza, Madrid, 1998.HALL, E., El lenguaje silencioso. Edit. Alianza, Madrid, 1989.
   • KNAPP, M., La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Edit. Paidós, Barcelona, 1995

Complementarias:

   • BENTON, D., Cómo “vender” la propia imagen. Edit. Grijalbo, Barcelona, 1993.POYATOS, F, La comunicación no verbal. Tomo II. Paralenguaje, kinésica e interacción. Edit. Istmo, Madrid, 1994.SOTO DÍEZ, CARMEN, Saber estar. Guía práctica de buenas maneras. Edit. Palabra, Madrid, 1999.
   • WILCOX D.L., PHILIPS H.A., WARREN K.A., CAMERON G.T., Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas. Madrid, Ed. Addison Wesley, 2000.

Método Docente
Lección maxistral, complementada con presentacións informatizadas e exemplificacións técnicas reais.

Sistema de avaliación
Desenvolvidos en grupos de 3 ou 4 persoas, os traballos propostos serán:

 • Estudio da imaxe persoal: linguaxe verbal e non verbal (1,5 puntos).
  Proposta de un estudio sobre cuestións culturais. (1 punto). A ENTREGAR OS DÍAS 11 E 14 DE XANEIRO (MÁXIMO 8 FOLIOS POR GRUPO)
 • Elaboración dunha proposta de programación de un evento de RR.PP. (1,5 puntos) A ENTREGAR NA DATA LÍMITE DO EXAME TEÓRICO.

 

MASTERS

I Master en Dirección de Comunicación y Protocolo. Universidad de Vigo
Master en producción y gestión de la comunicación local. Universidad Autónoma de Barcelona
Master en comunicación de crisis. Universidad de Santiago de Compostela.

 

 

DOCTORADO

2004/2006

*3créditos: RRPP institucionales
*12 créditos: RRPP institucionales de contenido político. Estrategias, tácticas y técnicas.

 

BIBLIOGRAFÍA

A.A.V.V., Comunicaçao, informaçao e opiniao pública, Lisboa, Edit. Universidade Católica Editora, 2001.
A.A.V.V., Comunicación de la comunicación en Europa, Barcelona, Edit. Centro d’Investigació de la Comunicació G. De Catalunya,1993.
A.A.V.V., Comunicación e sociedade. No limiar do novo milenio, Santiago de Compostela, Edit. Xunta de Galicia, 1998.
A.A.V.V., Comunicación e sociedade. Un novo horizonte, Santiago de Compostela, Edit. Xunta de Galicia, 1995.
A.A.V.V., Comunicación na Sociedade do século XXI, Santiago de Compostela, Edit. Xunta de Galicia, 1999.
A.A.V.V., Comunicación Social, Santiago de Compostela, Edit. EGAP, 1994.
A.A.V.V., Comunicación y cultura, Salamanca, Edit. Universidad de Salamanca,1997.
A.A.V.V., El libro práctico de la comunicación y las Relaciones Públicas, Barcelona, Edit. ADECEC, 1996.
A.A.V.V., Escepticismo y comunicación, México D.F., Edit. UNAM, 1994.
A.A.V.V., Estudios de Comunicación y Derecho. Homenaje al Prof. Manuel Fernández Areal, Santiago de Compostela, Edit. El Correo Gallego,2000.
A.A.V.V., Estudios de periodística VI: periodismo de investigación,Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra, 1998.
A.A.V.V., Estudios de periodística VII: periodismo y promoción cultural, Bilbao, Edit. Univ. País Vasco, 1999.
A.A.V.V., Estudios de periodística VIII: periodismo como actor político, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra,2000.
A.A.V.V., Estudios sobre el mensaje periodístico, Madrid, Edit. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2001.
A.A.V.V., Información política y gabinetes de comunicación, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra,1998.
A.A.V.V., Jornadas técnicas sobre la innovación e iniciativa en información y noticias, Madrid, Edit. Fundación Coca Cola España, 1998.
A.A.V.V., La comunicación política, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra,1996.
A.A.V.V., La publicidad en televisión, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra, 1998.
A.A.V.V., Perspectivas de la comunicación publicitaria en la evolución de la sociedad mediática, Madrid, Edit. Universitas S.A.,2001.
A.A.V.V., Radio y Universidad. Treinta años de Radio en la Facultad de Ciencias de la información de la Universidad de Navarra, Pamplona, Edit. Universidad de Navarra, 1991.
A.A.V.V., Realidade social galega. Homenaxe a J.L. Sequeiros Tizón, Edit. Ir Indo, Vigo, 2000.
A.A.V.V., Relaciones Públicas y protocolo, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra, 1998.
A.A.V.V., Seminário de Comunicaçao Banco do Brasil, Estado, mercado e interesse público, Brasilia, Edit. Bando de Brasil, 1999.
A.A.V.V., Signos del siglo. 100 años de diseño gráfico en España, Madrid, Edit. Ministerio de Economía y Hacienda,2000.
A.A.V.V., Unha nova era para a comunicación, Santiago de Compostela, Edit. Club Internacional de Prensa de Galicia,2000.
A.A.V.V., V Jornadas AIJIC, Tenerife, Edit. Universidad de La Laguna, 1999.
A.A.V.V., VI Jornadas AIJIC,Valencia, Edit. Universidad de Valencia,2000.
A.A.V.V, 40 éxitos en comunicación, Madrid, Edit. Prentice may, 2003.
AGUADERO, F., Comunicación social integrada. Un reto para la organización, Barcelona, CSCYRRPP, 1993.
ALONSO PELEGRÍN, E., El lobby en la Unión Europea. Manual sobre el buen uso de Bruselas, Madrid, Edit. ESIC, 1995.
ANDRÉS, A.J., Mecenazgo y patrocinio: las claves del marketing XXI, Madrid, Editmex,1993.
ARCEO VACAS, A., Aplicación de las RRPP, Madrid, Edit. ICIE,2000.
ARCEO VACAS, A., Estrategias de RRPP. Metodologías, Madrid, Edit. ICIE, 1999.
ARCEO VACAS, J.L., Cómo ganar unas elecciones. Tratamiento teórico y práctico de la imagen de los políticos, Madrid, Edit. Fomento de Bibliotecas, 1982.
ARCEO VACAS, J.L., Fundamentos para la teoría y práctica de las Relaciones Públicas, Barcelona, Edit. Promociones y publicaciones Universitarias, 1988.
ARCEO VACAS, J.L., Organización, medios y técnicas en Relaciones Públicas, Madrid, Edit. ICIE, 2003.
ARCEO VACAS, J.L., (DIR)., Perfil de los profesionales de la comunicación persuasiva en España, Madrid, Edit. ICIE, 2003.
ARNALDI, P., Manual de RRPP, Madrid, Edit. Ibérico Europea de ediciones, S.A, 1968.
AVENDAÑO, A., A radio, Pontevedra, Edit. Andel, 1995.
BAÑÓN R. Y CARRILLO E., La nueva administración pública, Madrid, Edit. Alianza Universidad Textos, 1997.
BARQUERO, M., El libro de oro de las Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000, 1996.
BARQUERO CABRERO, J.D., RRPP financieras, Barcelona, Edit, Gestión 2000, 2001.
BARRANCO, F.J., Técnicas de marketing político, Madrid, Edit. Pirámide, 1982.
BASSAT, LUIS, El libro rojo de la publicidad, Barcelona, Edit. Folio, 1994.
BENAVIDES DELGADO, J., El director de comunicación, Madrid, Edipo, 1993.
BENTON, D., Cómo “vender” la propia imagen, Barcelona, Edit. Grijalbo, 1993.
BERNAYS, E.L. Los años últimos: radiografía de las Relaciones Públicas. 1956-1986, Barcelona, Edit. ESRP-PPU, 1990.
BERNAYS, E.L., Relaciones Públicas, Boston (USA), Edit. Bellman, 1945.
BERNSTEIN, D., La imagen de la empresa y la realidad, Barcelona, Edit. Plaza & Janés, 1986.
BLACK, S., El ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000, 1996.
BLACK, S., Las RRPP, un factor clave de gestión,Barcelona, Edit. ESADE,1994.
BLANCO CAMPAÑA, J.L., Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Edit. Xunta de Galicia, 1995.
BOIRY, P.A., Las RRPP o la estrategia de la confianza, Barcelona, Edit. Gestión 2000, 1998.
BRIZ JULIAN, L.I, Internet y comercio electrónico: características, estrategias, desarrollo y aplicaciones. Madrid, ESIC, 2000
BURGOS DANIEL, D, L., Comercio electrónico, publicidad y marketing en internet. Madrid, McGraw Hill, 2001
BURNET,J.J., Promoción , conceptos y estrategias. Edit. McGraw-Hill, Chile, 1996.
CALVIÑO GIL, M., Galicia TV. Unha canle internacional autonómica, Proyecto Fin de Carrera depositado en la Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra, Universidad de Vigo, 2002.
CANEL CRESPO, M.J., Comunicación política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la información, Madrid, Edit. Tecnos, 1999.
CARRASCOSA, J.L., Comunicación: una comunicación eficaz para el éxito en los negocios”, Madrid, CC. De la Dirección, 1992.
CASTELLS, M. La era de la información (Economía, Sociedad y cultura), México, Siglo XXI, 1999.
CASTELLS, M., La era de la información (Economía, Sociedad y Cultura), T. 2 de El poder de la identidad, México D.F., Siglo XXI, 1999.
CELEIRO, L., Os gabinetes de comunicación en Galicia: portavoces de organizacións, fontes abertas ós medios, Tesis Doctoral, Santiago de Compostela, 1995.
CENDÁN, A., A televisión en Galicia, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1998.
CERMEÑO, X., A publicidade, A Coruña, Edit. Andel, 1993.
CERMEÑO, X., A televisión,A Coruña,Edit. Andel, 1993.
CHAVARRI DEL RIVERO, T., Protocolo Internacional. Tratado de ceremonial diplomático, Edit. Ediciones Protocolo, Madrid, 2004.
CHAVES, N., La imagen corporativa, teoría y metodología de la investigación institucional, Barcelona, Edit. Gustavo Gili, 1988.
CHIAS, J., Marketing público. Por un Gobierno y una Administración al servicio del público, Madrid, Edit. McGraw Hill, 1998.
CORBACHO VALENCIA, J.M., Análisis de la propaganda del Partido Popular en prensa, televisión e internet en las elecciones autonómicas gallegas de 1997, Proyecto Fin de Carrera depositado en la Facultad de Ciencias Sociales de Pontevedra, Universidad de Vigo, 2000.
COSTA, J., “La gestión de la comunicación y la nueva figura del Director de Comunicación”, in III Simposio Iberoamericano de Comunicación y RRPP. Argentina, 1999.
COSTA, J., Comunicación corporativa y revolución de los servicios, Madrid, Edit. De las Ciencias Sociales, 1993.
COSTA, J., Diseño, comunicación y cultura, Madrid, Fundesco,1994.
COSTA, J., La identidad corporativa,Barcelona, Edit. Ciac,1990.
CRAIG FELLENSTEIN, R.W., E-commerce, Buenos Aires, Prentice Hall, 2000
CUTLIP & CENTER, Relaciones Públicas eficaces, Barcelona, Gestión 2000, 2001.
CUTLIP, S., The unseen power, New Jersey, Lawrence Erlbamm Associates, Publishers,1994.
DAVARA, F.J., Estrategias de comunicación en marketing, Madrid, Dossat 2.000, 1994.
DE ANDRADE, T., Para entender Relaçoes Públicas, Sao Paulo, Edit. Loyola, 1983.
DE LA TORRE NÚÑEZ, J.R., Viaxe ó interior dun periódico, Santiago de Compostela, Edit. Andel 1993.
DE URZAIZ, J. Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, De las relaciones públicas a la comunicación social integral, Madrid, Edit. San Martín,1997.
DE URZAIZ, J., Ordenación de las Relaciones Públicas, Madrid,Edit. Instituto Nacional de Publicidad, 1977.
DÉDALO, B., Las RRPP en Chile. Fundamentos prácticos y teóricos, Santiago de Chile, Edit. Universitaria, 1991.
DÍAZ D., & GARCÍA, P., O ABC da imaxe visual, A Coruña, Edit. Bahia Edicións,1996.
ELÍAS, J., Modelos sobre RRPP. Antes del megamarketing, Barcelona, Edit. Vicens Vives,1990.
EMERY VINCE, Negocios en internet: expansión y crecimiento. Madrid, Anaya, 1998
ESCOBAR, M., El comercio electrónico: perspectiva presente y futura en España, Madrid, Fundación Retevisión, 2000
ETTINGER, K.E., Investigación y relaciones públicas, México, Edit. Herrero Hermanos Sucs, S.A., 1961.
FERNÁNDEZ AREAL, M., Consejo de guerra, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra, 1997.
FERNÁNDEZ AREAL, M., Información y mentira, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra,1997.
FERNÁNDEZ AREAL, M., La estructura democrática de la información, Pontevedra, Edit. Excma. Dip. Pontevedra, 1998.
FERRAZ MARTÍNEZ, A., El lenguaje de la publicidad, Madrid, Arco/Libros,1993.
FERRER, J., La comunicación interna y externa en la empresa, Barcelona, Ed. Privada del autor,2000.
FITA TRIAS, J, Comunicación en programas de crisis, Barcelona , Gestión 2000, 1999.
FRACIER MOORE, BERTRAND, R. & CANFIELD, C., RRPP, principios, casos y problemas, México, Edit. Continental SA de CV, 1982.
GALINDO ARRANZ, F., El debate político actual, A Coruña, Edit. Tórculo Edicións, 1998.
GALINDO ARRANZ, F., Fundamentos de comunicación política, A Coruña, Edit. Tórculo Edicións, 1998.
GARCÍA GARCÍA, F., Estrategias creativas, Madrid, Edit. Ministerio de Educación y Ciencia, 1991.
GARCÍA M., Las relaciones públicas, Madrid, Edit. Ágata, 1999.
GARCÍA UBEDA, M., Las claves de la publicidad, Madrid, Edit. ESIC, 1995.
GIÁCOMO, C., Tudo acaba em festa. Evento, líder de opiniao, motivaçao e público, Sao Paulo, Edit. Página Aberta Ltda. , 1993.
GONZÁLEZ HERRERO, Marketing preventivo: la comunicación de crisis en la empresa, Barcelona, Edit. Bosch Comunicación, 1998.
GONZÁLEZ NAVARRO, F., A linguaxe do poder, Santiago de Compostela, Edit. EGAP, 1992.
GOYANES, H., ¿Qué é a publicidade?, Santiago de Compostela, Edit. Lea,1994.
GREENER, T., Imagen y RRPP, Madrid, Edit. Pirámide, 1995.
GRUNING, J.E. & HUNT, T., Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000, 2000.
HERBERT, M. B., Relaçoes Públicas. Dinâmica e prática. Río de Janeiro, Edit. Fundo de Cultura, 1961.
HERMANN, C.F., “Some consequences of crises which limit the viability of organizations”, in Administrative Science Quarterly, vol 8, num1, Junio 1963.
HERNÁNDEZ LÁZARO, J.F., Cómo entenderse con los medios de comunicación, Madrid, Edit. Ciencias de la Dirección, S.A, 1995.
HERREROS, M., Teoría y técnica de la propaganda electoral, Barcelona, Edit. Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989.
HUERTAS, F. (coord.), Televisión y política, Madrid, Editorial Complutense, 1994.
HUICI MÓDENES, A., Estrategias de la persuasión. Mito y propaganda política, Sevilla, Edit. Alfar, 1996.
IGLESIAS, P. & MERAYO, A., As radios municipais en Galicia, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1997.
IZQUIERDO NAVARRO, F., La publicidad política, Barcelona, Edit. Oikos-tau, S.A,1975.
JEFKINS, F., Relaciones Públicas, Madrid, Edit. Edaf, 1982.
LAERMER, R., RRPP, Ataque integral, México, Edit. McGraw-Hill, 2003.
LAGARES DIEZ, N., Génesis y desarrollo del Partido Popular de Galicia, Madrid, Edit. Tecnos, 1999.
LAVILLA RASO, M., La actividad publicitaria en Intenet: cómo los anunciantes utilizan la red para satisfacer sus objetivos de marketing y comunicación, Madrid, Ra-Ma, 1999
LESLY, P., Manual de Relaciones Públicas, Barcelona, Edit. Martínez Roca, S.A,1969.
LOUGOVOY-LINON, RRPP, función de gobierno de la empresa y de la administración, Barcelona, Edit. ESADE,1978.
LUCAS MARÍN, A., La comunicación en la empresa y en las organizaciones, Barcelona, Edit. Bosch, 1997.
LUQUE, T., Márketing político, Barcelona, Edit. Ariel, 1996.
MAAREK, P.J., Márketing político y comunicación, Barcelona, Edit. Paidós Comunicación, 1997.
MACIÁ MERCADÉ, J. (coord..), Comunicación política: del periodismo a la propaganda, Madrid, Edit. Universitas, 2001.
MACIÁ MERCADÉ, J. (coord..), Periodismo y servicios secretos, Madrid, Edit. Universitas, 2001.
MACIÁ MERCADÉ, J., Comunicación persuasiva para la sociedad de la información, Madrid, Ed. Universitas, 2000.
MANEIRO VILA, A. & CABALEIRO DURÁN, A., Unha institución pública imprescindible en Galicia, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1993.
MANEIRO VILA, A., Funcións da televisión autonómica galega e do centro rexional de T.V.E. en Galicia. Investigación sobre a razón de ser de dúas ofertas públicas de televisión nunha comunidade Autónoma, Santiago de Compostela, Edit. Consellería da Presidencia e Administración Pública, Xunta de Galicia, 1989.
MANEIRO VILA, A., Influencia da TVG na promoción do galego, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1992.
MARÍN CALAHORRO, F., Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional, Madrid, Edit. Síntesis, 1997.
MARÍN CALAHORRO, F., Protocolo y comunicación. Los medios en los actos públicos, Barcelona, Edit. Bayer Hermanos, 2000.
MARTIN MARTIN, F., Comunicación empresarial e institucional, Madrid, Edit. Universitas,1998.
MARTÍNEZ ALBERTOS, A., El lenguaje de la publicidad, Madrid, Edit. Paraninfo, 1989.
MARTÍNEZ CARRETER, J., El protocolo en España, ayer y hoy, Sevilla, Edit. Universidad de Sevilla, 2003.
MARTÍNEZ NUNES, M., Cerimonial para executivos, Porto Alegre, Edit. Sagra-D.C. Luzzatto. 1996.
MCQUAIL, D., Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona, Paidós, 1991.
MEDINA, AGUSTÍN, La publicidad, Madrid, Acento Editorial, 2001.
MEEKER, M., La publicidad en internet, Barcelona, Granica, 2001.
MEIRA TRIGUEIRO, C., Márketing e turismo. Como planejar e administrar o márketing turístico para uma localidade, Río de Janeiro, Edit. Qualitymark, 1999.
MICHAEL MEDINA, R., “Comunicación organizacional durante una crisis” in III Simposio Iberoamericano de Comunicación y RRPP, Argentina, 1999.
MIDDLEBERG, D., Relaciones Públicas en un mundo interconectado. Estrategias de comunicación para triunfar en el espacio digital, Bilbao, Edit. Deusto, 2001.
MONZÓN, C., Opinión pública, comunicación y política: la formación del espacio público, Madrid, Tecnos, 1996.
MOSS, D., Las Relaciones Públicas en la práctica: Libro de experiencias, Barcelona, PPU, 1995.
MOUCHON, J., Política y medios. Los poderes bajo influencia, Barcelona, Edit. Gedisa, 1999.
MUÑOZ ALONSO, A. & ROSPIR, J., Comunicación política, Madrid, Edit. Universitas, 1995.
NIELANDER, W.A., Práctica de las relaciones públicas. Métodos para crear una imagen atractiva de la empresa, Barcelona, Edit. Hispano Europea, 1980.
NIELANDER, W.A. & MILLER, R.W., Relaciones Públicas, Edit. Hispano Europea, Barcelona, 1988.
NOGUERO, A., La función social de las RRPP: historia, teoría y marco legal, Barcelona,Edit. ESRRPP, 1995.
NOGUERO, A., Programación y técnicas de las Relaciones Públicas, Barcelona, PPU, 1988.
NOGUERO, A., Relaciones Públicas e industria de la persuasión. Análisis gnoseológico y situacional, Barcelona, PPU, 1990.
NOGUERO, A. & XIFRA (Eds.), Premios Yunque de plata 1987, Barcelona, Edit. ESRP-PPU, 1990.
NUÑEZ LADEVEZE, El intermediario intencional, Madrid, Fac. CC. Información, 1980).
ONGALLO, C., Manual de comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones, Madrid, Edit. Dykinson, S.L, 2000.
ORTIZ CABEZA, F., Guía de marketing político, Madrid, Edit. ESIC, 1983.
OTERO ALVARADO, M.T., Relaciones Públicas y Protocolo. Cinco años de reflexiones (1996-2001), Sevilla, Edit. Laurea, 2001.
PALACIO, M., Historia de la televisión en España, Barcelona, Gedisa Editorial,2001.
PAVLIK, J. V., La investigación en relaciones públicas, Barcelona, Gestión 2000, 1999.
PENA RODRÍGUEZ, A., El gran aliado de Franco, A Coruña, Edit. Do Castro, 1998.
PÉREZ, R. A, Estrategia Publicitaria y de RR. PP., Edit. Fac. CC. Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989.
PÉREZ, R.A., Estrategias de comunicación, Barcelona, Ariel comunicación, 2001.
PERLOFF R.M., Political communication. Politics, Press, and Public in America, New Jersey, Edit. LEA, 1998.
PIEDRAHÍTA, M., El rapto de la televisión pública, Madrid, Noesis, 1994.
PINHO, J.B., Propaganda institucional. Usos e funçoes da propaganda em relaçoes públicas, Sao Paulo, Summus editorial, 1990.
PIÑUEL, J.L., Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones, Madrid, Edit. Síntesis, 1997.
PIZARROSO QUINTERO, A., Historia de la propaganda: notas para un estudio de la propaganda política y de guerra, Madrid, Eudema, 1993.
PORTO SIMOES, R., RRPP: función política: en la empresa y en la institución pública, Barcelona, Edit. El Ateneo, 1993.
POUSA, X.R., El sistema radiodifusor gallego, Tesis doctoral, Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, U.A.B, Barcelona, 1994.
POYARES, W., Imagem publica. Glória para uns, ruína para outros, Sao Paulo, Edit. Globo, 1998.
PRATKANIS, A. & ARONSON, E., La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión, Barcelona, Paidós Comunicación, 1994.
PUMAR VÁZQUEZ, J., Cerimonial e protocolo, Vigo, Edit. Ir Indo, 1995.
RABASSA ASENJO, B., Marketing social, Madrid, Pirámide, 2000.
RAMIREZ, T., Gabinetes de comunicación, Barcelona, Bosch, 1995.
RAMÍREZ, T., Gabinetes de comunicación, Barcelona, Edit. Bosch, 1995.
REGOUBY, C., La comunicación global: cómo construir la imagen de la empresa, Barcelona, Gestión 2000, 1989.
REILLY, R.T., Public Relations in action, New Jersey, Prentice-Hall, 1981.
REVILLA, F., Hacerlo bien y hacerlo saber, Barcelona, Edit. Oikos-tau, 1970.
REY MORATÓ, J., Los juegos de los políticos. Teoría general de la información y comunicación política, Madrid, Tecnos.
RIBEIRO CARDOSO, P., Estregégia criativa publicitária. Fundamentos e métodos, Oporto, Edit. Fundaçao Fernando Pessoa, 2002.
RICARTE BESCÓS, J.M., Creatividad y comunicación persuasiva, Barcelona, Edit. Universidad Autónoma de Barcelona, 1998.
ROIG, M. & RAGA, M., Manual divulgativo de Relaciones Públicas, Barcelona, Edit. Centro de Estudios Adams,1996.
RÚAS ARAÚJO, J., El discurso político de Manuel Fraga, Tesis doctoral depositada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 1999.
RUEDA CUENCA, F & SANJUAN MONFORTE, J.C., El protocolo en la sociedad y en la empresa, Madrid, Edit. Unión Fenosa, 1996.
SALÓ, N., La comunicación en las organizaciones, Barcelona, ESRRPP, 2000.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Los medios de comunicación y los sistemas democráticos, Madrid, Marcial Pons, 1996.
SÁNCHEZ NAVARRO, F., Internet en la empresa, Madrid, Anaya, 2000
SÁNCHEZ NORIEGA, J.L., Crítica de la seducción mediática, Madrid, Edit. Tecnos, 1997.
SANFIZ, H., Pública e local. Radio municipal, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1993.
SCHEER, L., A democracia virtual, Lisboa, Edit. Século XXI, 1997.
SELVINI PALAZZOLI & OTROS, Al frente de la organización, Barcelona, Edit. Paidós, 1994.
SILVA, B., Relaçoes públicas, divulgaçao e propaganda, Río de Janeiro, Edit. Fundaçao Getúlio Vargas, 1954.
SOENGAS PÉREZ, X., A linguaxe radiofónica, Santiago de Compostela, Edit. Lea, 1993.
SOLANO FLETA, L., Tratado de Relaciones Públicas, Madrid, Edit. Universidad Complutense, 1998.
SOLÉ MORO, M.L., El comercio electrónico: un mercado en expansión, Madrid, ESIC, 2000
SOLER, P., Estrategia de comunicación, Barcelona, Edit. Gestión 2000,1997
SOTELO ENRÍQUEZ, C., Introducción a la comunicación institucional,Barcelona, Edit. Ariel Comunicación, 2001.
SOTELO, C., Comunicación institucional, Barcelona, Ariel, 2001
TOSCANI, O., Adiós a la publicidad, Barcelona, Edit. Omega, 1996.
VÁZQUEZ GALLO, E., Comercio electrónico: materiales para el análisis, Madrid, Ministerio de Fomento, 2000.
VÁZQUEZ I, & ALDEA, S., Estrategia y manipulación del lenguaje, Zaragoza, Edit. Universidad de Zaragoza, 1991.
VELÁZQUEZ, T., Los políticos y la televisión. Aportaciones de la teoría del discurso al diálogo televisivo, Barcelona, Ariel Comunicación, 1992.
VILCHES, L., La televisión. Los efectos del bien y el mal, Barcelona, Edit. Paidós Comunicación,1993.
VILLAFAÑE, J., Imagen positiva: gestión estratégica de la imagen de empresa, Madrid, Pirámide, 1993.
WATTS, R., La nueva publicidad, Barcelona, Edit. Oikos-tau, 1974.
WEIL, P., La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión, Barcelona, Paidós Comunicación, 1992.
WESTPHALEN, M. H., Le communicator. Guide opérationnel pour la communication d’enterprise, Paris, Duhod, 1989.
WILCOX D.L., PHILIPS H.A., WARREN K.A., CAMERON G.T., Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas, Madrid, Ed. Addison Wesley, 2000.
WINTER, DIANE F., Spinning in the web, California, Longman, 2000.
WOLTON, D., Le communication politique: construction d’un modele, París, Editions du Centre Nacional de la Recherche Scientifique, 1989.
XIFRA, J., teoría y estructura de las relaciones públicas, Barcelona, McGraw-Hill, 2003.

 

 


 

Ana Belén Fernández Souto - Departamento de Derecho Público Especial, Comunicación Audiovisual y Publicidad- Universidade de Vigo
abfsouto@uvigo.es . Teléfono 0034 986801967 . Fax. 0034 986801997